วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

การสร้างสื่อหนังสือเด็ก

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เพื่อให้ครูผุ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสร้างหนังสือเด็ก
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างและการใช้หนังสือเด็กเพื่อการเรียนการสอน
3. สามารถวาดภาพประกอบหนังสือเด็กได้

เนื้อหาในการฝึกอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของสื่อหนังสือเด็ก
2. องค์ประกอบของสื่อหนังสือเด็ก
3. ลักษณะของภาพประกอบหนังสือ
4. เทคนิคการเขียนภาพประกอบหนังสือเด็ก
5. เส้น ภาพการ์ตูน สี
6. การนำเสนอสื่อหนังสือเด็ก

สื่อในการฝึกอบรม
1. สื่อการสาธิต
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างภาพประกอบหนังสือเด็ก
4. เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
2. การสนทนาและซักถาม
3. การประเมินผลงาน